اداره‌های دولتی ملزم به کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب شدند

اداره‌های دولتی ملزم به کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب شدند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و اقدام‌های فنی و قانونی برای مدیریت مصرف آب در شرایط خشکسالی موجود، از الزام اداره‌ها و سازمان‌های دولتی برای صرفه‌جویی 25 درصدی در مصارف آب خبر داد.