نظریه بازی و رقابت کریدوری (بخش اول)

نظریه بازی و رقابت کریدوری (بخش اول)

حمل‌ونقل کالا و بحث ترانزیت یکی از مهم‌ترین مسائل روز دنیا می‌باشد که مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در این بین با توجه به موقعیت جغرافیایی خاورمیانه و سابقه تاریخی گذرگاهی آن، موضوع حمل‌ونقل به عنوان یک زمینه اساسی پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است.