نخستین واحد MTO کشور در مکران اجرایی شده است

نخستین واحد MTO کشور در مکران اجرایی شده است

عظیم کوهستانی گفت: یکی از سرمایه‌گذاران شهرک پتروشیمی مکران، همزمان متانول و MTO را در حال اجرا دارد. پیشرفت واحد زنجیره این سرمایه گذار زیر ۱۰ درصد است ولی پیشرفت واحدهای متانول آن حدود ۴۳ درصد است. به نظر می‌رسد این اولین واحد ام تی او است که در کشور اجرایی شده است.