اسپانیا، قطب تولید هیدروژن سبز اروپا می‌شود

اسپانیا، قطب تولید هیدروژن سبز اروپا می‌شود

با توجه به بحث‌ های فعلی در مورد توافق سبز اتحادیه اروپا و انتخابات آینده اسپانیا که به طور بالقوه می‌تواند محیط سیاست حمایتی را تغییر دهد ، نگرانی‌ هایی در مورد آمادگی بقیه اروپا برای هجوم هیدروژن سبز وجود دارد .