اهمیت استفاده از AdBlue برای موتورهای دیزلی

اهمیت استفاده از AdBlue برای موتورهای دیزلی

استفاده از ادبلو به هداف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک میکند. با آگاهی بیشتر و بیشتر جهان از اثرات منفی آلودگی بر محیط زیست، صنایع مختلف شروع به روی آوردن به راه حل های سازگارتر با محیط زیست کرده اند.