پایداری تولید در دمای ۷۰ درجه نیروگاه رامین

پایداری تولید در دمای ۷۰ درجه نیروگاه رامین

طی روزهای اخیر استان خوزستان به عنوان یکی از گرم‌ترین مناطق جهان، دمای بالای ۵۵ درجه سانتیگرادی را تجربه کرد و این در شرایطی است که دمای حدود 70 درجه سانتیگراد بر فضای نیروگاه حاکم است.