خیز بلند عربستان در بخش پتروشیمی

خیز بلند عربستان در بخش پتروشیمی

صنایع شیمیایی و پتروشیمی نقش عمده‌ای در حمایت از اقتصاد کشورهای عربی خلیج فارس ایفا می‌کند که هدف آنها دستیابی به ارزش افزوده از منابع عظیم نفت و گاز و در عین حال افزایش صادرات، گسترش قابلیت‌های تولید و تقویت مشارکت‌های جهانی است.