جولان قاچاقچیان سوخت در اوج ناترازی بنزین

جولان قاچاقچیان سوخت در اوج ناترازی بنزین

در شرایطی که مرزهای زمینی ایران، جولانگاه قاچاقچیان سوخت است، دولت منفعلانه ایستاده و به از دست رفتن منابع کشور، آن هم در حالی که در داخل با ناترازی بنزین مواجه هستیم چشم دوخته است و نه تنها برای جلوگیری از این وضعیت گامی جدی برنمی‌دارد بلکه در سیاست‌های غلط خود نیز تجدیدنظر نمی‌کند.