افشای حساب ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نفت

افشای حساب ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نفت

عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه: روز است که همکاران دائما از تریبون مجلس اعلام می کنند پول نقد رسوب شده و طلب کشاورزان پرداخت نمی شود، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پول موجود در وزارت نفت مربوط به بانک ملت است که بابت آن وزارت نفت جریمه پرداخت می کند.