اوجی بر حراست از آبروی کارکنان وزارت نفت تاکید کرد

اوجی بر حراست از آبروی کارکنان وزارت نفت تاکید کرد

نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت گفت: رویکرد وزیر نفت، بر حفظ و حراست از آبروی کارکنان است و از این رو تاکید موکدی بر بررسی دقیق پرونده و صدور رأی با تکیه بر محکم‌ترین مستندات ممکن دارند