بازار سیاه نفت سوریه و بی‌تفاوتی آمریکا

بازار سیاه نفت سوریه و بی‌تفاوتی آمریکا

خرید و فروش نفت سوریه در بازار سیاه و تحت عنوان «اقتصاد جنگی» صورت می‌گیرد و امریکا به فروش نفت توسط نیروهای «قسد» با قیمت‌های پایین به حکومت سوریه اعتراضی نشان نداده است.