ماجرای میدان آرش در چارچوب سازوکار حقوقی قابل پیگیری است

ماجرای میدان آرش در چارچوب سازوکار حقوقی قابل پیگیری است

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دیدگاه ایران را درباره میدان آرش با شفافیت بیان کردم، گفت: آنچه در این باره مطرح است در چارچوب سازوکار حقوقی قابل پیگیری است و طرح مسائل فنی در رسانه‌ها کمکی به حل‌وفصل موضوع نخواهد کرد.