بی‌رغبتی متانولی‌ها برای ایجاد ارزش افزوده

بی‌رغبتی متانولی‌ها برای ایجاد ارزش افزوده

فزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها همواره چالش هایی را به دنبال داشته است، اما اکنون ماجرا کمی متفاوت شده زیرا کارشناسان امر می گویند نرخ ۷هزار تومانی خوراک ورشکستگی متانولی ها را به دنبال دارد.