فروش برق به شرکت توانیر بزرگترین دردسر صنعت نیروگاهی

فروش برق به شرکت توانیر بزرگترین دردسر صنعت نیروگاهی

مدیرعامل نیروگاه دماوند از فروش برق به شرکت توانیر و در مقابل آن طلب بخش خصوصی از وزارت نیرو به عنوان بزرگترین مشکل نیروگاه داران یاد کرد و راه حل آن را در تغییر دیدگاه وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی معطوف دانست.