آیا قزاق‌ها رقیب نفتی ایران می‌شوند؟

آیا قزاق‌ها رقیب نفتی ایران می‌شوند؟

قزاقستان به عنوان یکی از کشورهای ساحلی دریای خزر به دنبال صادرات نفت خود به ویژه به چین است. این امر باعث طرح این پرسش می‌شود که آیا بازگشت ایران به بازار نفت می‌تواند بر بازار قزاق‌ها تاثیر بگذارد؟