پیشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص نرخ خوراک صنایع در کمیسیون اقتصادی دولت رد شد

پیشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص نرخ خوراک صنایع در کمیسیون اقتصادی دولت رد شد

به گفته وزارت اقتصاد، این وزارتخانه پیشنهادات اصلاحی خود را به طور خاص در خصوص تعیین فرمول مناسب برای نرخ خوراک صنایع مطرح کرد، اما در کمیسیون اقتصادی دولت رای نیاورد و در نهایت این وزارتخانه در دولت تابع تصمیمات جمعی خواهد بود.