نقشه راه آب پاسخی به ناترازی‌های موجود در کشور

نقشه راه آب پاسخی به ناترازی‌های موجود در کشور

سخنگوی صنعت آب گفت: نقشه راه آب کشور پاسخی به ناترازی‌های موجود است؛ این نقشه در راستای کاهش اضافه بارگذاری‌های آبی و هدایت این منبع ارزشمند محیط زیستی به سوی اشتغالزایی و تولید سرمایه برای شهروندان ایرانی است.