قیمت نفت تثبیت شد

قیمت نفت تثبیت شد

قیمت نفت در پی آمارهای ضعیف اقتصادی آلمان، منطقه مالی یورو و انگلیس ثابت ماند.