در تحقیق و تفحص از پتروشیمی‌های دولتی نوع تخفیف به خریداران، نحوی پیمانکاری و تامین قطعات روشن می‌شود

در تحقیق و تفحص از پتروشیمی‌های دولتی نوع تخفیف به خریداران، نحوی پیمانکاری و تامین قطعات روشن می‌شود

مصطفی نخعی گفت: باید مشخص شود نوع تخفیفی که به خریداران داده می‌شود با چه معیاری، توسط چه کسانی، چگونه تعیین و اعمال می‌شود؟ بنابراین هم در بحث تامین قطعات مورد نیاز و پیمان‌هایی که برای بخشی از فعالیت‌های خود انجام می‌دهند باید مورد تحقیق قرار گیرند.