بحران خشکسالی در ۶۲ درصد از کشور

بحران خشکسالی در ۶۲ درصد از کشور

میانگین دما در پنجاه سال اخیر هر دهه با شیب ۴ درجه افزایش یافته است. در سال آبی ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۶۱.۷ درصد از خاک کشور درگیر خشکسالی بوده و تنها ۱۹.۳ درصد ترسالی را تجربه می‌کند.