بفجر و کارنامه درخشان ۲۵ ساله

بفجر و کارنامه درخشان ۲۵ ساله

شرکت فجر انرژی در شرایطی سوددهی قابل توجه داشته که با ریسک‌های مختلفی اعم از بی‌ثباتی در بازار ارز، تامین مالی، تامین خوراک و نرخ خوراک، نرخ ارز صادراتی، تحریم های بانکی، کاهش قدرت خرید در داخل و... مواجه است.