جزئیات قیمت تمام شده آب در تهران

جزئیات قیمت تمام شده آب در تهران

در حال حاضر قیمت تمام شده آب در شهر تهران حداقل مترمکعبی ۸۵۰۰ تومان است که به طور متوسط کمتر از ۳۰۰۰ تومان به مشترکان فروخته می‌شود.