سامانه مدیریت کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به صورت آزمایشی آغاز شد

سامانه مدیریت کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به صورت آزمایشی آغاز شد

مدیر عملیات شرکت ملی پخش گفت: سامانه مدیریت کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ریزی توزیع سوخت، جلوگیری از سوء‌استفاده و دریافت گزارش‌های مورد نیاز از سوی منطقه زاهدان تولید و به‌صورت آزمایشی در حال استفاده است.