حرکت شتابان همسایگان عرب در مسیر انرژی های‌ پاک

حرکت شتابان همسایگان عرب در مسیر انرژی های‌ پاک

به دلیل مزیت‌های طبیعی و راهبردی مورد نیاز برای ایجاد آینده انرژی متنوع و پایدار، پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر خاورمیانه و شمال آفریقا می‌تواند نقشی محوری در انتقال انرژی جهانی داشته باشد. از همین روی، ابتکارات مهمی مانند کارخانه هیدروژن سبز در نئوم عربستان سعودی، نشان دهنده فرصت‌های ویژه برای گسترش دامنه چنین پروژه‌های در منطقه است.