صرفه‌جویی میلیاردی فجر انرژی با خلاقیت و نوآوری

صرفه‌جویی میلیاردی فجر انرژی با خلاقیت و نوآوری

واحد آب ناحیه یک شرکت فجر انرژی خلیج فارس افزون‌ بر استفاده مجدد از آب دورریز، از فیلترهای رزینی مستعمل نیز استفاده دوباره کرده و سبب صرفه‌جویی ۳۹۰ میلیاردی و کاهش استفاده از مواد شیمیایی شده است.