خبری از واردات بنزین نیست

خبری از واردات بنزین نیست

به گفته رییس کل گمرک ایران، در چهارماه 1402 حجم بنزین وارداتی به کشور صفر بوده و هیچ وارداتی به کشور صورت نگرفته است.