کاهش ۲ متری تراز آب دریای خزر

کاهش ۲ متری تراز آب دریای خزر

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر از کاهش دو متری تراز آب دریای خزر خبر داد و عدم مدیریت منابع آب و تغییرات اقلیمی را از جمله موارد تاثیرگذار بر میزان حجم آب رود ولگا دانست.