کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ به دنبال کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها!

کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ به دنبال کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها!

براساس برآوردها در صورتی که پیشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص تغییر فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که منجر به کاهش این نرخ می‌شود به تصویب هیئت وزیران برسد، شاهد کسری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۱۴ خواهیم بود.
کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه با کاهش نرخ خوراک

کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه با کاهش نرخ خوراک

براساس اعلام وزارت اقتصاد این وزارتخانه پیشنهادی برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک ارائه داده است که در صورت تصویب می‌تواند به کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ بودجه که محل تامین یارانه حداقلی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است منجر شود.