خاورمیانه، مقصد جدید صنایع انرژی خورشیدی چین

خاورمیانه، مقصد جدید صنایع انرژی خورشیدی چین

توسعه زیرساخت‌ها و صنایع وابسته انرژی خورشیدی در خاورمیانه بدل به یکی از اولویت‌های اصلی شرکت‌های چینی شده است و به نظر می‌رسد که پکن توانسته جایگزین مناسبی برای جای خالی شرکت‌های آمریکایی پیدا کند.