امنیت انرژی در حوزه برق چگونه برقرار می شود؟

امنیت انرژی در حوزه برق چگونه برقرار می شود؟

دنیا در حال گذار از عصر حاکمیت نفت بر حوزه انرژی و ورود به عصر انرژی های پاک و خودرهای برقی می باشد. چنانچه از هم اکنون برای گذار از این دوران پر تلاطم برنامه ریزی های دقیق و اجرایی نداشته باشیم کشور و ملت دچار آسیب های سنگین و جبران ناپذیری خواهند شد.