رئیسی برای مسئله صندوق بازنشستگی نفت به وزارت نفت رفت/ تصمیم وزیر کار اشتباه بود

رئیسی برای مسئله صندوق بازنشستگی نفت به وزارت نفت رفت/ تصمیم وزیر کار اشتباه بود

رمضانعلی سنگدوینی گفت: روز گذشته تا کنون بیش از 150 نماینده مجلس در مخالفت با این تصمیم به رئیس جمهور نامه امضا کرده اند. به همین دلیل صبح امروز رئیسی برای بررسی موضوع به وزارت نفت رفته و وزیر نفت در مخالفت با این تصمیم با رئیس جمهور صحبت کرده است.