هدررفت سرمایه ایرانی در فلرینگ

هدررفت سرمایه ایرانی در فلرینگ

جمع‌آوری گازهای همراه نفت ایران از چالش نبود سرمایه گذاری و فناوری کافی رنج می‌برد. در حالیکه همسایگان ثروتمند توانسته‌اند کارنامه موفقی در این‌باره داشته باشند.