گاز رایگان برای سه پله اول مصرف

گاز رایگان برای سه پله اول مصرف

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: افرادی که در سه پله اول مصرف، یعنی مصرف ۲۰۰ متر مکعب تا ۴۰۰ متر مکعب گاز قرار دارند، قبض رایگان دارند.