ایران کجای نقشه گازی ترکمن‌ها است؟

ایران کجای نقشه گازی ترکمن‌ها است؟

ترکمنستان با وجود ذخایر گاز فراوان خود به دنبال بازارهای بزرگی است که فعلا می‌توان به ایران، ترکیه، عراق و اروپا اشاره کرد که به نظر می‌رسد در تمام این موارد همکاری با ایران و جلب منافع آن در اولویت ترکمن‌ها باشد.