کاهش ۱۶.۲ واحد درصدی تورم تولیدکننده

کاهش ۱۶.۲ واحد درصدی تورم تولیدکننده

تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ ادامه داد و با کاهش ۱۶.۲ واحد درصدی، از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسید.