شکایت کالیفرنیا از شرکت های بزرگ نفتی

شکایت کالیفرنیا از شرکت های بزرگ نفتی

ایالت کالیفرنیا از شرکت‌های نفتی بزرگ از جمله اکسون موبیل، شل و شورون، شکایت کرده و آنها را به کم اهمیت جلوه دادن ریسک‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی متهم کرده است.