در هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس بیش از یک میلیون تن افزایش محصول داشتیم

در هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس بیش از یک میلیون تن افزایش محصول داشتیم

مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس گفت: پروژه ای پیچیده با ۱۱ epc کار مختلف امروزه در مراحل پیش راه‌اندازی است و سومین پروژه، هنگام است که از افتخارات کشور و هلدینگ خلیج فارس است و در سال ۱۴۰۲ به امید خدا به بهره‌برداری می‌رسد.