با نرخ خوراک ۷ هزار تومانی، پتروشیمی زاگرس در یک قدمی زیان‌دهی

با نرخ خوراک ۷ هزار تومانی، پتروشیمی زاگرس در یک قدمی زیان‌دهی

برآورد شرکت‌های متانولی از بهای تمام‌شده سال 1402 خودشان در صورت‌های مالی سال 1401 است. از آنجایی که هنوز نرخ خوراک برای سال 1402 قطعی نشده، شرکت‌ها با نرخ پنج هزار تومانی بهای تمام‌شده سال 1402 را برآورد کردند. همین امر سبب شد تا صورت‌های مالی 1401 شرکت‌ها تمامی ارقام را به صورت خوشبینانه به سهامداران نشان دهند.