عراق به‌دنبال گاز ایران است

عراق به‌دنبال گاز ایران است

عضو کمیسیون نفت پارلمان عراق تصریح کرد که عراق هنوز به گاز ایران نیاز دارد زیرا بهره برداری از گاز نیازمند مدت زمان زیادی است.