تمایل روسیه به استفاده از خدمات فنی و مهندسی ایران

تمایل روسیه به استفاده از خدمات فنی و مهندسی ایران

رئیس شورای تجاری روسیه و ایران گفت: در حال انتقال فناوری به ایران برای استخراج در مناطق سخت‌گذر هستیم که امکان استخراج سخت است، همچنین ما نیز از خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در روسیه بهره‌مند شده‌ایم.