برگزاری صنعت پتروتک به منظور افزاش تولید دانش‌بنیان در زنجیره ارزش صنعت نفت

برگزاری صنعت پتروتک به منظور افزاش تولید دانش‌بنیان در زنجیره ارزش صنعت نفت

مدیرکل پژوهش وزارت نفت اظهار کرد: دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری افزاش تولید دانش‌بنیان در زنجیره ارزش صنعت نفت به‌منظور ایجاد شبکه تحقیقاتی منسجم و جهت‌دهی به پژوهش‌های دانشگاهی و معرفی نیازهای صنعت برگزار می‌شود.