افزایش ۸۰ درصدی تولید نیروگاه های برق آبی

افزایش ۸۰ درصدی تولید نیروگاه های برق آبی

در نیمه نخست امسال میزان تولید نیروگاه های برق آبی که با اقزایش نیاز شبکه در مدار قرار می گیرند، با افزایش 80 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رو به رو شده و نقش مهمی در جلوگیری از خاموشی های تابستان ایفا کرد.