شرکت ملی نفت چگونه شکل گرفت؟

شرکت ملی نفت چگونه شکل گرفت؟

شرکت ملی نفت از آغاز تاکنون با فراز و نشیب‌های فراوانی روبرو بوده است. این شرکت که مهمترین نهاد نفتی ایران است به منظور حفظ جايگاه خود در منطقه و در عرصه بین‌الملل، سياست‌های خود را در بخش ميدان‌های مشترک نفت و گاز متمرکز کرده است.