ضرورت توجه به نقش زنان در کاربست صرفه جویی انرژی

ضرورت توجه به نقش زنان در کاربست صرفه جویی انرژی

افزایش آگاهی زنان در جامعه امروز، به حکمران کمک میکند تا با طرح ایده هایی برای نقش آفرینی زنان از ایده سرمایه‌گذاری از محل صرفه جویی خانوار در مسیر توسعه تا استفاده از نقش تربیتی آنها و حضور در تشکل های مردم نهاد مشارکت اجتماعی این قشر را افزایش دهد.