چای در برابر نفت

چای در برابر نفت

نیمی از سهمیه واردات چای از محل مطالبات ایران از کشور سریلانکا و با قیمت پایه ارزی تالار دوم تامین می شود و نیمی دیگر نیز دارای امکان ثبت سفارش از سایر مبادی است.