مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی آغاز می شود؟

مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی آغاز می شود؟

به گفته مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، با توجه به اینکه اجازه سرمایه‌گذاری از سوی مجلس به صندوق توسعه ملی داده شده، شروع مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی در فصل پاییز خواهد بود تا صندوق تا آن زمان بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.