عدم توسعه میادین مشترک تبعات زیادی دارد/ فاصله زیاد ایران با جهان در ذخیره سازی

عدم توسعه میادین مشترک تبعات زیادی دارد/ فاصله زیاد ایران با جهان در ذخیره سازی

یک کارشناس حوزه انرژی معتقد است یکی از موضوعات مهم در زمینه رفع ناترازی استفاده از منابع گازی کشور در میادین مشترک گازی و تمرکز بر ذخیره‌سازی گاز بوده که دولت سیزدهم با ورود به این حوزه، اقدامات خوبی رقم زده است که باید این رویکرد تداوم یابد تا با تولید و ذخیره‌سازی گاز به ناترازی مقطعی گاز کشور در فصول سرد سال پایان دهیم.