سبقت نفتی بغداد از تهران

سبقت نفتی بغداد از تهران

عراق توانسته با مشارکت شرکت‌های خارجی غربی و شرقی میادین نفتی خود را توسعه و جایگاه خود در بازار نفت را تحکیم کند. در واقع، این امر می‌تواند دلیل فروش بیش از ۲.۵ برابری نفت عراق نسبت به ایران را توضیح دهد.