تداوم رشد مصرف آب در تهران

تداوم رشد مصرف آب در تهران

مصرف آب پایتخت طی هفت روز گذشته روند صعودی در پیش گرفته و این میزان مصرف در روز شنبه ۱۴ مرداد با بیشترین حد نصاب به سه میلیارد و ۸۱۱ میلیون لیتر رسید.