زنگ خطر انرژی در ایران به صدا درآمده/چگونه از بحران انرژی در آینده جلوگیری کنیم؟

زنگ خطر انرژی در ایران به صدا درآمده/چگونه از بحران انرژی در آینده جلوگیری کنیم؟

اگرچه ایران دارای ذخایر انرژی بزرگی در سراسر جهان است اما امروز در جایگاهی ایستاده که باید برای آینده برنامه‌ریزی داشته باشد ‌و انرژی را مدیریت کند که در غیر این صورت در آینده‌ای نزدیک به یکی از واردکنندگان بزرگ انرژی بدل خواهد شد